KNF:MSO365: verschil tussen versies

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 
(26 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
  +
== Stap 1: Een eigen domein aan MSO365 toevoegen ==
====Domein MSO365 koppelen aan Kennisnet Federatie====
 
  +
Doel: Het aanmaken van een eigen domein bij Microsoft Office 365
  +
  +
Voorbereiding:
 
Volg instructies “[http://office.microsoft.com/en-us/office365-suite-help/add-your-domain-to-office-365-HA102818660.aspx Add your domain to Office 365]”
 
Volg instructies “[http://office.microsoft.com/en-us/office365-suite-help/add-your-domain-to-office-365-HA102818660.aspx Add your domain to Office 365]”
   
  +
Wanneer bijvoorbeeld het MSO365 domein dat gekoppeld moet worden 'mso365.voorbeeld.nl' is, zal de instructie vragen om een specifieke wijziging te maken in de TXT of MX records van het domein 'voorbeeld.nl'.
voorbeeld domein: mso365.voorbeeld.nl
 
  +
  +
  +
== Stap 2: Domein MSO365 aan Kennisnet Federatie koppelen ==
  +
Doel: het aanpassen van het MSO365 domein naar een domein geschikt voor Single Sign On
  +
  +
Voorbereiding:
  +
Voor het instellen van de opties van het MSO365 domein is [http://technet.microsoft.com/nl-nl/scriptcenter/powershell%28en-us%29.aspx Powershell] vereist.
  +
Deze handleiding maakt verder gebruik van Microsoft Online Services voor Office cmdlets.
  +
  +
*Gebruik Powershell met MSOnlineServices (vereist [http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39267 Microsoft Sign-in Assistant] en [http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=236297 Azure Commandline pack voor Powershell]):
  +
  +
Uitvoering:
  +
Open het Powershell venster en volg de volgende commando's op.
  +
  +
<syntaxhighlight lang="powershell">
  +
# Log in op het Microsoft 365 platform
  +
$cred=Get-Credential
  +
Connect-MsolService -Credential $cred
  +
</syntaxhighlight>
  +
  +
  +
<syntaxhighlight lang="powershell">
  +
# Declareer de volgende variabelen (Let op: $cert is een one-liner!)
  +
# Vervang de waarden door de waarden benodigd voor het domein
  +
  +
$dom = "mso365.voorbeeld.nl"
  +
  +
$issueruri = "<EntityID van Identity Provider>"
  +
# Voorbeeld: $issueruri = "http://adfs.voorbeeld.nl/adfs/services/trust"
  +
  +
$uri = "https://aselect.entree.kennisnet.nl/openaselect/profiles/saml2/sso/web/i=<sha1-hash EntityID van Identity Provider>"
  +
# Voorbeeld: $uri = "https://aselect.entree.kennisnet.nl/openaselect/profiles/saml2/sso/web/i=43ED4120050CC553498F27A609ADC0D17A5F84AF"
  +
# Om de hash te berekenen gebruik bijvoorbeeld: http://hash.online-convert.com/sha1-generator
  +
  +
$logoffuri = "https://aselect.entree.kennisnet.nl/openaselect/logout"
  +
  +
$cert = "MIICsDCCAhkCBEPd1t8wDQYJKoZIhvcNAQEEBQAwgZ4xCzAJBgNVBAYTAk5MMRUwEwYDVQQIEwxadWlkLUhvbGxhbmQxEzARBgNVBAcTClpvZXRlcm1lZXIxHDAaBgNVBAoTE1N0aWNodGluZyBLZW5uaXNuZXQxHzAdBgNVBAsTFkVudHJlZSBOZXh0IEdlbmVyYXRpb24xJDAiBgNVBAMTG2FzZWxlY3QuZW50cmVlLmtlbm5pc25ldC5ubDAeFw0wNjAxMzAwOTA1MzVaFw0xNjAyMDcwOTA1MzVaMIGeMQswCQYDVQQGEwJOTDEVMBMGA1UECBMMWnVpZC1Ib2xsYW5kMRMwEQYDVQQHEwpab2V0ZXJtZWVyMRwwGgYDVQQKExNTdGljaHRpbmcgS2VubmlzbmV0MR8wHQYDVQQLExZFbnRyZWUgTmV4dCBHZW5lcmF0aW9uMSQwIgYDVQQDExthc2VsZWN0LmVudHJlZS5rZW5uaXNuZXQubmwwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAJ4CmyqXS7kTIHsJsRvLjnYbyXjYs+JYk078Mggmp5fyIrb5qA0kkXIHvXY+8Cj050jqPk2T1Qm9qq+D05b2tj7/p9f+5uPr6x3NsZU3kbPD7JgdGNWSJovOS/v36Xv322+yjixP6v1nHFCgdQueKh/Wx1nRcs/zg1I4uqEVmPAJAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEEBQADgYEAl1fcp/JJ7r2JdpXilq1YFzwPNeNX3bkEcJSiUeGF9yWMJkA4270Dwwf3wOPtlwSWYaJSlDr7fefW9HUCYoVriIavUSJh9s0g7EwsNzmp38Fc1abEmq1bJ8IvLamEoOnOUTJ3pVhgGdv6I7dja8lft+JiA/1WcirlxZtrRi5r994="
  +
</syntaxhighlight>
  +
  +
  +
<syntaxhighlight lang="powershell">
  +
# Controleer alle ingevoerde waarden van de voorgaande stap
  +
echo $dom $uri $logoffuri $cert
  +
</syntaxhighlight>
  +
  +
  +
<syntaxhighlight lang="powershell">
  +
# Maak nu van het aangemaakte domein een Federatief domein, zodat de authenticatie via de Kennisnet Federatie verloopt.
  +
Set-MsolDomainAuthentication –DomainName $dom -FederationBrandName $dom -Authentication Federated -PassiveLogOnUri $uri -SigningCertificate $cert -IssuerUri $issueruri -LogOffUri $logoffuri -PreferredAuthenticationProtocol SAMLP
  +
</syntaxhighlight>
  +
  +
  +
== Stap 3: Provisioning van gebruikers ==
  +
Doel: Vooraf invoeren gebruikers bij het Office 365 domein, zodat deze federatief herkend kunnen worden
  +
  +
Voorbereiding:
  +
Er zijn twee strategieën om gebruikers in de Microsoft Office 365 omgeving te provisionen, namelijk
   
  +
* Directory Synchronisatie
Zelf domein instellen:
 
  +
* Handmatig / zelf
Toevoegen TXT of MX record
 
TXT: @, or ms365-d.kennisnet.nl: MS=ms46498128, TTL=1hr
 
   
  +
Voor het gebruiken van de eerste optie, '''Directory Synchronisatie''', adviseren we u contact op te nemen met uw ICT leverancier.
===== DOMEIN VOOR SSO AANMELDEN =====
 
  +
Ook kunt u kijken op de beheer portal van het Office domein onder [https://portal.office.com/UserManagement/ActiveUsers.aspx 'Gebruikers en groepen'].
Powershell installeren, met Microsoft Online Services voor Office cmdlets.
 
Doel: convert domain to single-signon domain
 
Gebruik Powershell met MSOnlineServices:
 
   
  +
Uitvoering:
Log in op het Office Online domein:
 
$cred=Get-Credential
 
Connect-MsolService -Credential $cred
 
   
  +
De browser-gebaseerde [https://portal.office.com/UserManagement/ActiveUsers.aspx beheeromgeving van Microsoft 365] biedt sinds eind 2013 faciliteiten om gebruikers en groepen te beheren. Bij het toevoegen van een gebruiker kunt u ook kiezen voor bulk-toevoegen van gebruikers. De stappen staan daar helder uitgelegd.
Declareer de variabelen (Let op: $cert is een one-liner!):
 
$dom = "365-s.kennisnet.nl”
 
$url = "https://aselect-s.entree.kennisnet.nl/openaselect/profiles/saml2/sso/web/i=4ae20a0be37e4ee97512752243b51650c0e6c6b5"
 
$uri = "http://adfsentree.kennisnet.org/adfs/services/trust"
 
$logouturl = "https://aselect-s.entree.kennisnet.nl/openaselect/logout"
 
$cert = "MIICwDCCAikCBE1k+lAwDQYJKoZIhvcNAQEEBQAwgaYxCzAJBgNVBAYTAk5MMRUwEwYDVQQIEwxadWlkLUhvbGxhbmQxEzARBgNVBAcTClpvZXRlcm1lZXIxHDAaBgNVBAoTE1N0aWNodGluZyBLZW5uaXNuZXQxHzAdBgNVBAsTFkVudHJlZSBOZXh0IEdlbmVyYXRpb24xLDAqBgNVBAMTI2FzZWxlY3Quc3RhZ2luZy5lbnRyZWUua2VubmlzbmV0Lm5sMB4XDTExMDIyMzEyMTUxMloXDTE2MDIwNjEyMTUxMlowgaYxCzAJBgNVBAYTAk5MMRUwEwYDVQQIEwxadWlkLUhvbGxhbmQxEzARBgNVBAcTClpvZXRlcm1lZXIxHDAaBgNVBAoTE1N0aWNodGluZyBLZW5uaXNuZXQxHzAdBgNVBAsTFkVudHJlZSBOZXh0IEdlbmVyYXRpb24xLDAqBgNVBAMTI2FzZWxlY3Quc3RhZ2luZy5lbnRyZWUua2VubmlzbmV0Lm5sMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC+iQDEWzzn76RgfOsnNrE0xS+WvmXr6oWTwoMaNVGZC5UnESbV5vPsNWTEbP8Vh2bT6kTaTnjDMx4POWasHnBPR/h0MCJ78D4nqkIEuhz+QBEvfMgZEgXJgOtoqgenDpXAkoetJkkkmRwt4mBk+puUJUaP3WcI5/J7BM/NdH6JQwIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBBAUAA4GBAK5WdDPy4clXgsVWie58A0NkALRwCl7Rbwb0bzddNN0qMpbHGZVINQWzbv6fitd5LLAP8wKtEA82unqH7GpQ+8P1BNlmQVbVBA/otFP1n4NKxKBWwyBgNo6CzsCw/yDSxShNH4abwXs0OhQcnAYnY6WNzYAbG/OVcIuYbkxfiiCk"
 
   
  +
Het is echter ook mogelijk om dit met behulp van Powershell te scripten, zowel voor het beheren van een individueel gebruikers-account als voor het importeren van gestructureerde CSV-bestanden.
Controleren alle ingevoerde waarden:
 
echo $dom $url $uri $logouturl $cert
 
   
  +
*Download [[Bestand:Import_User_Sample.zip]] (voorbeeld script om gebruikers in het Office 365 domein te importeren file)
Maak van aangemaakt domein een Federatief domein:
 
  +
*Pak de twee bestanden uit in dezelfde directory
Set-MsolDomainAuthentication –DomainName $dom -FederationBrandName $dom -Authentication Federated -PassiveLogOnUri $url -SigningCertificate $cert -IssuerUri $uri -LogOffUri $logouturl -PreferredAuthenticationProtocol SAMLP
 
  +
*Open Powershell en run het ps1 bestand of rechterklik het ps1 bestand en klik 'Uitvoeren met Powershell'
OF
 
  +
*De stappen worden tijdens het script uitgelegd.
Achteraf instellen waarden:
 
–DomainName $dom -FederationBrandName $dom -Authentication Federated -PassiveLogOnUri $url -SigningCertificate $cert -IssuerUri $uri -LogOffUri $logouturl -PreferredAuthenticationProtocol SAMLP
 
   
  +
Mogelijke attributen in het csv bestand:
Maak nieuwe gebruikers aan:
 
  +
*Gebruikersnaam (vereist)
New-MsolUser -userprincipalname vandenhoek01@365-s.kennisnet.nl -immutableID 0d69a97c42d396b796eb81ecde509980a4c5885b -lastname Hoek -firstname Bastiaan -Displayname "Bastiaan van den Hoek" -BlockCredential $false -LicenseAssignment "365sKennisnet:ENTERPRISEPACK_FACULTY" -usageLocation NL
 
  +
*Voornaam (vereist)
New-MsolUser -userprincipalname Dobrinic01@365-s.kennisnet.nl -immutableID 64bccdf80888adc6e44e87e36089563600c66ddd -lastname Dobrinic -firstname Mark -Displayname "Mark Dobrinic" -BlockCredential $false -LicenseAssignment "365sKennisnet:ENTERPRISEPACK_FACULTY" -usageLocation NL
 
  +
*Achternaam (vereist)
Of gebruik csv import
 
  +
*Weergavenaam
  +
*Functie
  +
*Afdeling
  +
*Kantoornummer
  +
*Telefoon (werk)
  +
*Mobiele telefoon
  +
*Faxnummer
  +
*Adres
  +
*Plaats
  +
*Provincie
  +
*Postcode
  +
*Land of regio
   
  +
== Stap 4: Controleer de geïmporteerde gebruikers ==
   
  +
Het meest eenvoudige is om in te loggen op de [https://portal.microsoftonline.com/UserManagement/ActiveUsers.aspx Microsoft 365 gebruikers beheerspagina]
Handige commando's:
 
Delete alle gebruikers uit prullenbak:
 
Get-MsolUser -ReturnDeletedUsers | Remove-MsolUser –RemoveFromRecycleBin –Force
 
   
  +
Of
Exporteer huidige gebruikers uit office domein:
 
Get-MsolUser | Export-Csv c:\Users.csv
 
   
  +
<syntaxhighlight lang="powershell">
Powershell maak immutableID
 
  +
# Controleren gebruikers in Microsoft 365 domein via Powershell
C:\Windows\system32> $sha1 = [System.Security.Cryptography.SHA1]::Create()
 
  +
Get-MsolUser
C:\Windows\system32> $bytes = [byte[]][char[]]"vandenhoek01@365-s.kennisnet.nl"
 
  +
</syntaxhighlight>
C:\Windows\system32> $encryptedBytes = $sha1.ComputeHash($bytes)
 
C:\Windows\system32> $encryptedBytes | foreach -Begin{$str=''} -Process{$str += "{0:x2}" -f $_} -End{$str.ToUpper()}
 
E01E10BD214C00E7FC3069E35F3019C9484F39C2
 
   
  +
== Stap 5: Het direct inloggen op het juiste domein ==
echo -n "vandenhoek01@365-s.kennisnet.nl" | openssl sha1 | awk '{print toupper($0)}'
 
(STDIN)= E01E10BD214C00E7FC3069E35F3019C9484F39C2
 
   
  +
Voor het overslaan van het Microsoft Office 365 inlogscherm en direct door te gaan naar de Kennisnet Federatie kan de volgende directe inlog url worden gebruikt:
  +
https://login.microsoftonline.com/PostToIDP.srf?msg=AuthnReq&realm=MSO365.VOORBEELD.NL&wa=wsignin1.0&wtrealm=urn:federation:MicrosoftOnline
   
  +
Hierbij dient men MSO365.VOORBEELD.NL te vervangen door het eigen office domein.
Overig wellicht niet nodig:
 
Type licenties voor gebruiker:
 
http://gallery.technet.microsoft.com/office/Export-a-Licence-b200ca2a
 
"365sKennisnet:ENTERPRISEPACK_FACULTY"
 
"365sKennisnet:ENTERPRISEPACK_STUDENT"
 
   
Info:
 
http://support.microsoft.com/kb/2777380
 
   
  +
== Overige commando's en links ==
   
  +
Hierbij eventueel handige commando's bij het eerste keer importeren. Gebruikers welke worden verwijderd uit het domein blijven 30 dagen in de verwijderde gebruikers staan. Dit kan bij testwerkzaamheden onhandig zijn. De gebruikers dienen dan uit de verwijderde gebruikers gehaald te worden met volgende commando:
Microsoft provisioning uit csv en koppelen licentie aan gebruiker:
 
$cred=Get-Credential
 
Connect-MsolService -Credential $cred
 
   
  +
<syntaxhighlight lang="powershell">
$userlist=Import-Csv C:\Users\vandenhoek01\Desktop\Office365Users.csv
 
  +
# Verwijder alle gebruikers uit prullenbak
  +
Get-MsolUser -ReturnDeletedUsers | Remove-MsolUser –RemoveFromRecycleBin –Force
  +
</syntaxhighlight>
   
$officedomain="365-s.kennisnet.nl"
 
FOREACH ($Person in $UserList) {
 
$uppn=$Person.username+'@'+$officedomain
 
$dn=$Person.firstname+' '+$Person.lastname
 
   
  +
Dit commando kan men gebruiken om een geautomatiseerd proces te maken om een rapportage op de te gebruiken/verbruikte licenties te maken:
New-MsolUser -userprincipalname $uppn -immutableID $Person.immutableid -lastname $Person.lastname -firstname $Person.firstname -Displayname $dn -BlockCredential $false -LicenseAssignment "365sKennisnet:ENTERPRISEPACK_FACULTY" -usageLocation NL
 
  +
<syntaxhighlight lang="powershell">
}
 
  +
# Exporteer gebruikers uit Microsoft 365 domein (http://support.microsoft.com/kb/2777380)
  +
Get-MsolUser | Export-Csv c:\CurrentMSO365Users.csv
  +
</syntaxhighlight>

Huidige versie van 18 jun 2014 om 10:17

Stap 1: Een eigen domein aan MSO365 toevoegen

Doel: Het aanmaken van een eigen domein bij Microsoft Office 365

Voorbereiding: Volg instructies “Add your domain to Office 365

Wanneer bijvoorbeeld het MSO365 domein dat gekoppeld moet worden 'mso365.voorbeeld.nl' is, zal de instructie vragen om een specifieke wijziging te maken in de TXT of MX records van het domein 'voorbeeld.nl'.


Stap 2: Domein MSO365 aan Kennisnet Federatie koppelen

Doel: het aanpassen van het MSO365 domein naar een domein geschikt voor Single Sign On

Voorbereiding: Voor het instellen van de opties van het MSO365 domein is Powershell vereist. Deze handleiding maakt verder gebruik van Microsoft Online Services voor Office cmdlets.

Uitvoering: Open het Powershell venster en volg de volgende commando's op.

 # Log in op het Microsoft 365 platform
 $cred=Get-Credential
 Connect-MsolService -Credential $cred


 # Declareer de volgende variabelen (Let op: $cert is een one-liner!)
 # Vervang de waarden door de waarden benodigd voor het domein

 $dom = "mso365.voorbeeld.nl"

 $issueruri = "<EntityID van Identity Provider>"
 # Voorbeeld: $issueruri = "http://adfs.voorbeeld.nl/adfs/services/trust"

 $uri = "https://aselect.entree.kennisnet.nl/openaselect/profiles/saml2/sso/web/i=<sha1-hash EntityID van Identity Provider>"
 # Voorbeeld: $uri = "https://aselect.entree.kennisnet.nl/openaselect/profiles/saml2/sso/web/i=43ED4120050CC553498F27A609ADC0D17A5F84AF"
 # Om de hash te berekenen gebruik bijvoorbeeld: http://hash.online-convert.com/sha1-generator

 $logoffuri = "https://aselect.entree.kennisnet.nl/openaselect/logout"

 $cert = "MIICsDCCAhkCBEPd1t8wDQYJKoZIhvcNAQEEBQAwgZ4xCzAJBgNVBAYTAk5MMRUwEwYDVQQIEwxadWlkLUhvbGxhbmQxEzARBgNVBAcTClpvZXRlcm1lZXIxHDAaBgNVBAoTE1N0aWNodGluZyBLZW5uaXNuZXQxHzAdBgNVBAsTFkVudHJlZSBOZXh0IEdlbmVyYXRpb24xJDAiBgNVBAMTG2FzZWxlY3QuZW50cmVlLmtlbm5pc25ldC5ubDAeFw0wNjAxMzAwOTA1MzVaFw0xNjAyMDcwOTA1MzVaMIGeMQswCQYDVQQGEwJOTDEVMBMGA1UECBMMWnVpZC1Ib2xsYW5kMRMwEQYDVQQHEwpab2V0ZXJtZWVyMRwwGgYDVQQKExNTdGljaHRpbmcgS2VubmlzbmV0MR8wHQYDVQQLExZFbnRyZWUgTmV4dCBHZW5lcmF0aW9uMSQwIgYDVQQDExthc2VsZWN0LmVudHJlZS5rZW5uaXNuZXQubmwwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAJ4CmyqXS7kTIHsJsRvLjnYbyXjYs+JYk078Mggmp5fyIrb5qA0kkXIHvXY+8Cj050jqPk2T1Qm9qq+D05b2tj7/p9f+5uPr6x3NsZU3kbPD7JgdGNWSJovOS/v36Xv322+yjixP6v1nHFCgdQueKh/Wx1nRcs/zg1I4uqEVmPAJAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEEBQADgYEAl1fcp/JJ7r2JdpXilq1YFzwPNeNX3bkEcJSiUeGF9yWMJkA4270Dwwf3wOPtlwSWYaJSlDr7fefW9HUCYoVriIavUSJh9s0g7EwsNzmp38Fc1abEmq1bJ8IvLamEoOnOUTJ3pVhgGdv6I7dja8lft+JiA/1WcirlxZtrRi5r994="


 # Controleer alle ingevoerde waarden van de voorgaande stap
 echo $dom $uri $logoffuri $cert


 # Maak nu van het aangemaakte domein een Federatief domein, zodat de authenticatie via de Kennisnet Federatie verloopt.
 Set-MsolDomainAuthentication DomainName $dom -FederationBrandName $dom -Authentication Federated -PassiveLogOnUri $uri -SigningCertificate $cert -IssuerUri $issueruri -LogOffUri $logoffuri -PreferredAuthenticationProtocol SAMLP


Stap 3: Provisioning van gebruikers

Doel: Vooraf invoeren gebruikers bij het Office 365 domein, zodat deze federatief herkend kunnen worden

Voorbereiding: Er zijn twee strategieën om gebruikers in de Microsoft Office 365 omgeving te provisionen, namelijk

 • Directory Synchronisatie
 • Handmatig / zelf

Voor het gebruiken van de eerste optie, Directory Synchronisatie, adviseren we u contact op te nemen met uw ICT leverancier. Ook kunt u kijken op de beheer portal van het Office domein onder 'Gebruikers en groepen'.

Uitvoering:

De browser-gebaseerde beheeromgeving van Microsoft 365 biedt sinds eind 2013 faciliteiten om gebruikers en groepen te beheren. Bij het toevoegen van een gebruiker kunt u ook kiezen voor bulk-toevoegen van gebruikers. De stappen staan daar helder uitgelegd.

Het is echter ook mogelijk om dit met behulp van Powershell te scripten, zowel voor het beheren van een individueel gebruikers-account als voor het importeren van gestructureerde CSV-bestanden.

 • Download Bestand:Import User Sample.zip (voorbeeld script om gebruikers in het Office 365 domein te importeren file)
 • Pak de twee bestanden uit in dezelfde directory
 • Open Powershell en run het ps1 bestand of rechterklik het ps1 bestand en klik 'Uitvoeren met Powershell'
 • De stappen worden tijdens het script uitgelegd.

Mogelijke attributen in het csv bestand:

 • Gebruikersnaam (vereist)
 • Voornaam (vereist)
 • Achternaam (vereist)
 • Weergavenaam
 • Functie
 • Afdeling
 • Kantoornummer
 • Telefoon (werk)
 • Mobiele telefoon
 • Faxnummer
 • Adres
 • Plaats
 • Provincie
 • Postcode
 • Land of regio

Stap 4: Controleer de geïmporteerde gebruikers

Het meest eenvoudige is om in te loggen op de Microsoft 365 gebruikers beheerspagina

Of

 # Controleren gebruikers in Microsoft 365 domein via Powershell
 Get-MsolUser

Stap 5: Het direct inloggen op het juiste domein

Voor het overslaan van het Microsoft Office 365 inlogscherm en direct door te gaan naar de Kennisnet Federatie kan de volgende directe inlog url worden gebruikt: https://login.microsoftonline.com/PostToIDP.srf?msg=AuthnReq&realm=MSO365.VOORBEELD.NL&wa=wsignin1.0&wtrealm=urn:federation:MicrosoftOnline

Hierbij dient men MSO365.VOORBEELD.NL te vervangen door het eigen office domein.


Overige commando's en links

Hierbij eventueel handige commando's bij het eerste keer importeren. Gebruikers welke worden verwijderd uit het domein blijven 30 dagen in de verwijderde gebruikers staan. Dit kan bij testwerkzaamheden onhandig zijn. De gebruikers dienen dan uit de verwijderde gebruikers gehaald te worden met volgende commando:

 # Verwijder alle gebruikers uit prullenbak 
 Get-MsolUser -ReturnDeletedUsers | Remove-MsolUser RemoveFromRecycleBin Force


Dit commando kan men gebruiken om een geautomatiseerd proces te maken om een rapportage op de te gebruiken/verbruikte licenties te maken:

 # Exporteer gebruikers uit Microsoft 365 domein (http://support.microsoft.com/kb/2777380)
 Get-MsolUser | Export-Csv c:\CurrentMSO365Users.csv