KNF:MSO365: verschil tussen versies

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 34: Regel 34:
 
#Stap 1.3: Controleer alle ingevoerde waarden
 
#Stap 1.3: Controleer alle ingevoerde waarden
 
echo $dom $uri $logoffuri $cert
 
echo $dom $uri $logoffuri $cert
  +
</syntaxhighlight>
  +
  +
  +
  +
<syntaxhighlight lang="powershell">
  +
#Stap 1.4: Maak het juiste domein het standaard domein
  +
Set-MsolDomain -Name $dom -IsDefault
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
   
   
 
<syntaxhighlight lang="powershell">
 
<syntaxhighlight lang="powershell">
#Stap 1.4: Maak van aangemaakt domein een Federatief domein (deze stap kan ook op een later tijdstip worden uitgevoerd)
+
#Stap 1.5: Maak van aangemaakt domein een Federatief domein (deze stap kan ook op een later tijdstip worden uitgevoerd)
 
Set-MsolDomainAuthentication –DomainName $dom -FederationBrandName $dom -Authentication Federated -PassiveLogOnUri $uri -SigningCertificate $cert -IssuerUri $uri -LogOffUri $logoffuri -PreferredAuthenticationProtocol SAMLP
 
Set-MsolDomainAuthentication –DomainName $dom -FederationBrandName $dom -Authentication Federated -PassiveLogOnUri $uri -SigningCertificate $cert -IssuerUri $uri -LogOffUri $logoffuri -PreferredAuthenticationProtocol SAMLP
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
Regel 88: Regel 95:
   
 
<syntaxhighlight lang="powershell">
 
<syntaxhighlight lang="powershell">
Get-MsolSubscription
+
Get-MsolAccountSku
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
   

Versie van 10 jun 2014 om 11:58

Een eigen domein aan MSO365 toevoegen

Volg instructies “Add your domain to Office 365

Wanneer bijvoorbeeld het MSO365 domein dat gekoppeld moet worden 'mso365.voorbeeld.nl' is, zal de instructie vragen om een specifieke wijziging te maken in de TXT of MX records van het domein 'voorbeeld.nl'.


Domein MSO365 aan Kennisnet Federatie koppelen

Doel: het aanpassen van het MSO365 domein naar een domein geschikt voor Single Sign On

Voor het instellen van de opties van het MSO365 domein is Powershell vereist. Deze handleiding maakt verder gebruik van Microsoft Online Services voor Office cmdlets.

Volg de volgende stappen om het domein te koppelen:

 #Stap 1.1: Log in op het Microsoft 365 platform
 $cred=Get-Credential
 Connect-MsolService -Credential $cred


 #Stap 1.2: Declareer de volgende variabelen (Let op: $cert is een one-liner!)
 $dom = "mso365.voorbeeld.nl"
 $uri = "https://aselect.entree.kennisnet.nl/openaselect/profiles/saml2/sso/web/i=2f127c0b0ae640cfaf7971e4b9fb1bbcf2eaa258"
 $logoffuri = "https://aselect.entree.kennisnet.nl/openaselect/logout"
 $cert = "MIICsDCCAhkCBEPd1t8wDQYJKoZIhvcNAQEEBQAwgZ4xCzAJBgNVBAYTAk5MMRUwEwYDVQQIEwxadWlkLUhvbGxhbmQxEzARBgNVBAcTClpvZXRlcm1lZXIxHDAaBgNVBAoTE1N0aWNodGluZyBLZW5uaXNuZXQxHzAdBgNVBAsTFkVudHJlZSBOZXh0IEdlbmVyYXRpb24xJDAiBgNVBAMTG2FzZWxlY3QuZW50cmVlLmtlbm5pc25ldC5ubDAeFw0wNjAxMzAwOTA1MzVaFw0xNjAyMDcwOTA1MzVaMIGeMQswCQYDVQQGEwJOTDEVMBMGA1UECBMMWnVpZC1Ib2xsYW5kMRMwEQYDVQQHEwpab2V0ZXJtZWVyMRwwGgYDVQQKExNTdGljaHRpbmcgS2VubmlzbmV0MR8wHQYDVQQLExZFbnRyZWUgTmV4dCBHZW5lcmF0aW9uMSQwIgYDVQQDExthc2VsZWN0LmVudHJlZS5rZW5uaXNuZXQubmwwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAJ4CmyqXS7kTIHsJsRvLjnYbyXjYs+JYk078Mggmp5fyIrb5qA0kkXIHvXY+8Cj050jqPk2T1Qm9qq+D05b2tj7/p9f+5uPr6x3NsZU3kbPD7JgdGNWSJovOS/v36Xv322+yjixP6v1nHFCgdQueKh/Wx1nRcs/zg1I4uqEVmPAJAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEEBQADgYEAl1fcp/JJ7r2JdpXilq1YFzwPNeNX3bkEcJSiUeGF9yWMJkA4270Dwwf3wOPtlwSWYaJSlDr7fefW9HUCYoVriIavUSJh9s0g7EwsNzmp38Fc1abEmq1bJ8IvLamEoOnOUTJ3pVhgGdv6I7dja8lft+JiA/1WcirlxZtrRi5r994="


 #Stap 1.3: Controleer alle ingevoerde waarden
 echo $dom $uri $logoffuri $cert


 #Stap 1.4: Maak het juiste domein het standaard domein
 Set-MsolDomain -Name $dom -IsDefault


 #Stap 1.5: Maak van aangemaakt domein een Federatief domein (deze stap kan ook op een later tijdstip worden uitgevoerd)
 Set-MsolDomainAuthentication DomainName $dom -FederationBrandName $dom -Authentication Federated -PassiveLogOnUri $uri -SigningCertificate $cert -IssuerUri $uri -LogOffUri $logoffuri -PreferredAuthenticationProtocol SAMLP


Provisioning van gebruikers

Er zijn twee strategieen om gebruikers in de Microsoft Office 365 omgeving te provisionen:

 • Directory Synchronisatie
 • Handmatig / zelf

Voor het gebruiken van de eerste optie, Directory Synchronisatie, adviseren we u contact op te nemen met uw ICT leverancier.


Hieronder staan twee opties die kunnen worden gebruikt om handmatig gebruikers te provisionen in de Microsoft 365 omgeving.

 1. Beheerderspagina
  De browser-gebaseerde beheeromgeving van Microsoft 365 biedt sinds eind 2013 faciliteiten om gebruikers en groepen te beheren. In de beheersinterface van Microsoft 365 kunt u kiezen voor bulk-toevoegen van gebruikers. De stappen staan daar helder uitgelegd.
 2. Powershell
  Het is echter ook mogelijk om dit met behulp van Powershell te scripten, zowel voor het beheren van een individueel gebruikers-account als voor het importeren van gestructureerde CSV-bestanden. Hieronder zijn voorbeelden beschreven hoe Powershell commando's te gebruiken zijn voor user provisioning.


 #Stap 2.1: Maak nieuwe gebruikers aan
 New-MsolUser -userprincipalname t.ester@domein.voorbeeld.nl -immutableID B9EDE2B170AC15943C16F656592ACDF63AB124CD -lastname Ester -firstname Theo -Displayname "Theo Ester -BlockCredential $false -LicenseAssignment "VoorbeeldInstelling:ENTERPRISEPACK_FACULTY" -usageLocation NL

Daarbij:

 • het ImmutableID is een GUID, dus deze dient globaal uniek te zijn. Er zijn verschillende manieren om een GUID te generen, bijvoorbeeld:

1) Op basis van een SHA1-hash met behulp van Powershell

$sha1 = [System.Security.Cryptography.SHA1]::Create()
$bytes = [byte[]][char[]]"t.ester@domein.voorbeeld.nl"
$encryptedBytes = $sha1.ComputeHash($bytes)
$encryptedBytes | foreach -Begin{$str=''} -Process{$str += "{0:x2}" -f $_} -End{$str.ToUpper()}
 #Geeft antwoord: B9EDE2B170AC15943C16F656592ACDF63AB124CD

2) Op basis van een SHA1-hash met behulp van openssl (Unix)

echo -n "t.ester@domein.voorbeeld.nl" | openssl sha1 | awk '{print toupper($0)}'
 #Geeft antwoord: B9EDE2B170AC15943C16F656592ACDF63AB124CD

3) Met behulp van de GuidGen tool, bijvoorbeeld online op http://www.guidgen.com/

 • de LicenseAssignment moet verwijzen naar een License die de instelling met Microsoft heeft voor gebruik van Microsoft Office 365. Een lijst met beschikbare waarden voor LicenseAssignment kan opgevraagd worden met het volgende Powershell commando:
 Get-MsolAccountSku


Importeer gebruikers uit CSV file

Stap 3.1: Voorbereiden te importeren bestand

Het voor te bereiden CSV-bestand, bestaat uit de volgende velden:

 • Gebruikersnaam
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Weergavenaam
 • Functie
 • Afdeling
 • Kantoornummer
 • Telefoon (werk)
 • Mobiele telefoon
 • Faxnummer
 • Adres
 • Plaats
 • Provincie
 • Postcode
 • Land of regio

Stap 3.2: Importeren van gebruikersbestand

 #Log in op het Microsoft 365 platform
 $cred=Get-Credential
 Connect-MsolService -Credential $cred

 #Definieer het te importeren bestand
 $userlist=Import-Csv Import_User_Sample_nl.csv

 #Definieer het juiste Microsoft 365 domein waar de gebruikers naartoe geïmporteerd dienen te worden
 $officedomain="voorbeeld.domein.nl"
 
 #Definieer de juiste licentie voor de te importeren gebruikers
 $msolicense="VoorbeeldInstelling:STANDARDWOFFPACK_FACULTY"

 FOREACH ($Person in $UserList) { 
 $uppn=$Person.username+'@'+$officedomain
 $dn=$Person.firstname+' '+$Person.lastname
 New-MsolUser -userprincipalname $uppn -immutableID $Person.immutableid -lastname $Person.lastname -firstname $Person.firstname -Displayname $dn -BlockCredential $false -LicenseAssignment $msolicense -usageLocation NL
 }

Stap 3.3: Controleren van geïmporteerde gebruikers

Het meest eenvoudige is om in te loggen op de Microsoft 365 gebruikers beheerspagina

of voer volgende commando uit

 #Controleren gebruikers in Microsoft 365 domein
 Get-MsolUser


Overige commando's en links

Hierbij eventueel handige commando's bij het eerste keer importeren. Gebruikers welke worden verwijderd uit het domein blijven 30 dagen in de verwijderde gebruikers staan. Dit kan bij testwerkzaamheden onhandig zijn. De gebruikers dienen dan uit de verwijderde gebruikers gehaald te worden met volgende commando:

 #Verwijder alle gebruikers uit prullenbak 
 Get-MsolUser -ReturnDeletedUsers | Remove-MsolUser RemoveFromRecycleBin Force


Dit commando kan men gebruiken om een geautomatiseerd proces te maken om een rapportage op de te gebruiken/verbruikte licenties te maken:

 #Exporteer gebruikers uit Microsoft 365 domein (http://support.microsoft.com/kb/2777380)
 Get-MsolUser | Export-Csv c:\CurrentMSO365Users.csv