KNF:MSO365: verschil tussen versies

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 72: Regel 72:
 
Uitvoering:
 
Uitvoering:
 
#De browser-gebaseerde [https://portal.office.com/UserManagement/ActiveUsers.aspx beheeromgeving van Microsoft 365] biedt sinds eind 2013 faciliteiten om gebruikers en groepen te beheren. Bij het toevoegen van een gebruiker kunt u ook kiezen voor bulk-toevoegen van gebruikers. De stappen staan daar helder uitgelegd.
 
#De browser-gebaseerde [https://portal.office.com/UserManagement/ActiveUsers.aspx beheeromgeving van Microsoft 365] biedt sinds eind 2013 faciliteiten om gebruikers en groepen te beheren. Bij het toevoegen van een gebruiker kunt u ook kiezen voor bulk-toevoegen van gebruikers. De stappen staan daar helder uitgelegd.
#Het is echter ook mogelijk om dit met behulp van Powershell te scripten, zowel voor het beheren van een individueel gebruikers-account als voor het importeren van gestructureerde CSV-bestanden. Hieronder zijn voorbeelden beschreven hoe Powershell commando's te gebruiken zijn voor user provisioning.
+
#Het is echter ook mogelijk om dit met behulp van Powershell te scripten, zowel voor het beheren van een individueel gebruikers-account als voor het importeren van gestructureerde CSV-bestanden.
   
  +
[Download het voorbeeld script om gebruikers in het Office 365 domein te importeren file].
  +
Pak de twee bestanden uit in dezelfde directory
  +
Open Powershell en run het ps1 bestand of rechterklik het ps1 bestand en klik 'Uitvoeren met Powershell'
  +
De stappen worden tijdens het script uitgelegd.
   
  +
Mogelijke attributen in het csv bestand:
<syntaxhighlight lang="powershell">
 
#Stap 2.1: Maak nieuwe gebruikers aan
 
New-MsolUser -userprincipalname t.ester@domein.voorbeeld.nl -immutableID B9EDE2B170AC15943C16F656592ACDF63AB124CD -lastname Ester -firstname Theo -Displayname "Theo Ester -BlockCredential $false -LicenseAssignment "VoorbeeldInstelling:ENTERPRISEPACK_FACULTY" -usageLocation NL
 
</syntaxhighlight>
 
 
Daarbij:
 
* het ImmutableID is een GUID, dus deze dient globaal uniek te zijn. Er zijn verschillende manieren om een GUID te generen, bijvoorbeeld:
 
1) Op basis van een SHA1-hash met behulp van Powershell
 
<syntaxhighlight lang="powershell">
 
$sha1 = [System.Security.Cryptography.SHA1]::Create()
 
$bytes = [byte[]][char[]]"t.ester@domein.voorbeeld.nl"
 
$encryptedBytes = $sha1.ComputeHash($bytes)
 
$encryptedBytes | foreach -Begin{$str=''} -Process{$str += "{0:x2}" -f $_} -End{$str.ToUpper()}
 
#Geeft antwoord: B9EDE2B170AC15943C16F656592ACDF63AB124CD
 
</syntaxhighlight>
 
 
2) Op basis van een SHA1-hash met behulp van openssl (Unix)
 
<syntaxhighlight lang="bash">
 
echo -n "t.ester@domein.voorbeeld.nl" | openssl sha1 | awk '{print toupper($0)}'
 
#Geeft antwoord: B9EDE2B170AC15943C16F656592ACDF63AB124CD
 
</syntaxhighlight>
 
 
3) Met behulp van de GuidGen tool, bijvoorbeeld online op http://www.guidgen.com/
 
 
* de LicenseAssignment moet verwijzen naar een License die de instelling met Microsoft heeft voor gebruik van Microsoft Office 365. Een lijst met beschikbare waarden voor LicenseAssignment kan opgevraagd worden met het volgende Powershell commando:
 
 
<syntaxhighlight lang="powershell">
 
Get-MsolAccountSku
 
</syntaxhighlight>
 
 
 
==== Importeer gebruikers uit CSV file ====
 
 
 
Stap 3.1: Voorbereiden te importeren bestand
 
 
Het voor te bereiden [https://portal.microsoftonline.com/UserManagement/Samples/Import_User_Sample_nl.csv CSV-bestand], bestaat uit de volgende velden:
 
 
 
*Gebruikersnaam (vereist)
 
*Gebruikersnaam (vereist)
 
*Voornaam (vereist)
 
*Voornaam (vereist)
 
*Achternaam (vereist)
 
*Achternaam (vereist)
*Weergavenaam (vereist)
+
*Weergavenaam
*Functie (optioneel)
+
*Functie
*Afdeling (optioneel)
+
*Afdeling
*Kantoornummer (optioneel)
+
*Kantoornummer
*Telefoon (werk) (optioneel)
+
*Telefoon (werk)
*Mobiele telefoon (optioneel)
+
*Mobiele telefoon
*Faxnummer (optioneel)
+
*Faxnummer
*Adres (optioneel)
+
*Adres
*Plaats (optioneel)
+
*Plaats
*Provincie (optioneel)
+
*Provincie
*Postcode (optioneel)
+
*Postcode
*Land of regio (optioneel)
+
*Land of regio
 
Stap 3.2: Importeren van gebruikersbestand
 
 
<syntaxhighlight lang="powershell">
 
#Log in op het Microsoft 365 platform
 
$cred=Get-Credential
 
Connect-MsolService -Credential $cred
 
 
#Definieer het te importeren bestand
 
$userlist=Import-Csv Import_User_Sample_nl.csv
 
 
#Definieer het juiste Microsoft 365 domein waar de gebruikers naartoe geïmporteerd dienen te worden
 
$officedomain="voorbeeld.domein.nl"
 
 
#Definieer de juiste licentie voor de te importeren gebruikers
 
$msolicense="VoorbeeldInstelling:STANDARDWOFFPACK_FACULTY"
 
 
FOREACH ($Person in $UserList) {
 
$uppn=$Person.username+'@'+$officedomain
 
$dn=$Person.firstname+' '+$Person.lastname
 
New-MsolUser -userprincipalname $uppn -immutableID $Person.immutableid -lastname $Person.lastname -firstname $Person.firstname -Displayname $dn -BlockCredential $false -LicenseAssignment $msolicense -usageLocation NL
 
}
 
</syntaxhighlight>
 
   
Stap 3.3: Controleren van geïmporteerde gebruikers
+
== Stap 4: Controleer de geïmporteerde gebruikers ==
   
 
Het meest eenvoudige is om in te loggen op de [https://portal.microsoftonline.com/UserManagement/ActiveUsers.aspx Microsoft 365 gebruikers beheerspagina]
 
Het meest eenvoudige is om in te loggen op de [https://portal.microsoftonline.com/UserManagement/ActiveUsers.aspx Microsoft 365 gebruikers beheerspagina]
   
  +
Of
of voer volgende commando uit
 
   
 
<syntaxhighlight lang="powershell">
 
<syntaxhighlight lang="powershell">
#Controleren gebruikers in Microsoft 365 domein
+
#Controleren gebruikers in Microsoft 365 domein via Powershell
 
Get-MsolUser
 
Get-MsolUser
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
   
== Stap 4: Het direct inloggen op het juiste domein ==
+
== Stap 5: Het direct inloggen op het juiste domein ==
   
 
Voor het overslaan van het Microsoft Office 365 inlogscherm en direct door te gaan naar de Kennisnet Federatie kan de volgende inlogurl worden gebruik
 
Voor het overslaan van het Microsoft Office 365 inlogscherm en direct door te gaan naar de Kennisnet Federatie kan de volgende inlogurl worden gebruik
Regel 171: Regel 115:
   
   
==== Overige commando's en links ====
+
== Overige commando's en links ==
   
 
Hierbij eventueel handige commando's bij het eerste keer importeren. Gebruikers welke worden verwijderd uit het domein blijven 30 dagen in de verwijderde gebruikers staan. Dit kan bij testwerkzaamheden onhandig zijn. De gebruikers dienen dan uit de verwijderde gebruikers gehaald te worden met volgende commando:
 
Hierbij eventueel handige commando's bij het eerste keer importeren. Gebruikers welke worden verwijderd uit het domein blijven 30 dagen in de verwijderde gebruikers staan. Dit kan bij testwerkzaamheden onhandig zijn. De gebruikers dienen dan uit de verwijderde gebruikers gehaald te worden met volgende commando:

Versie van 17 jun 2014 om 14:14

Stap 1: Een eigen domein aan MSO365 toevoegen

Doel: Het aanmaken van een eigen domein bij Microsoft Office 365

Voorbereiding: Volg instructies “Add your domain to Office 365

Wanneer bijvoorbeeld het MSO365 domein dat gekoppeld moet worden 'mso365.voorbeeld.nl' is, zal de instructie vragen om een specifieke wijziging te maken in de TXT of MX records van het domein 'voorbeeld.nl'.


Stap 2: Domein MSO365 aan Kennisnet Federatie koppelen

Doel: het aanpassen van het MSO365 domein naar een domein geschikt voor Single Sign On

Voorbereiding: Voor het instellen van de opties van het MSO365 domein is Powershell vereist. Deze handleiding maakt verder gebruik van Microsoft Online Services voor Office cmdlets.

Uitvoering: Open het Powershell venster en volg de volgende commando's op.

 # Log in op het Microsoft 365 platform
 $cred=Get-Credential
 Connect-MsolService -Credential $cred


 # Declareer de volgende variabelen (Let op: $cert is een one-liner!)
 # Vervang de waarden door de waarden benodigd voor het domein

 $dom = "mso365.voorbeeld.nl"

 $issueruri = "<EntityID van Identity Provider>"
 # Voorbeeld: $issueruri = "http://adfs.voorbeeld.nl/adfs/services/trust"

 $uri = "https://aselect.entree.kennisnet.nl/openaselect/profiles/saml2/sso/web/i=<sha1-hash EntityID van Identity Provider>"
 # Voorbeeld: $uri = "https://aselect.entree.kennisnet.nl/openaselect/profiles/saml2/sso/web/i=43ED4120050CC553498F27A609ADC0D17A5F84AF"
 # Om de hash te berekenen gebruik bijvoorbeeld: http://hash.online-convert.com/sha1-generator

 $logoffuri = "https://aselect.entree.kennisnet.nl/openaselect/logout"

 $cert = "MIICsDCCAhkCBEPd1t8wDQYJKoZIhvcNAQEEBQAwgZ4xCzAJBgNVBAYTAk5MMRUwEwYDVQQIEwxadWlkLUhvbGxhbmQxEzARBgNVBAcTClpvZXRlcm1lZXIxHDAaBgNVBAoTE1N0aWNodGluZyBLZW5uaXNuZXQxHzAdBgNVBAsTFkVudHJlZSBOZXh0IEdlbmVyYXRpb24xJDAiBgNVBAMTG2FzZWxlY3QuZW50cmVlLmtlbm5pc25ldC5ubDAeFw0wNjAxMzAwOTA1MzVaFw0xNjAyMDcwOTA1MzVaMIGeMQswCQYDVQQGEwJOTDEVMBMGA1UECBMMWnVpZC1Ib2xsYW5kMRMwEQYDVQQHEwpab2V0ZXJtZWVyMRwwGgYDVQQKExNTdGljaHRpbmcgS2VubmlzbmV0MR8wHQYDVQQLExZFbnRyZWUgTmV4dCBHZW5lcmF0aW9uMSQwIgYDVQQDExthc2VsZWN0LmVudHJlZS5rZW5uaXNuZXQubmwwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAJ4CmyqXS7kTIHsJsRvLjnYbyXjYs+JYk078Mggmp5fyIrb5qA0kkXIHvXY+8Cj050jqPk2T1Qm9qq+D05b2tj7/p9f+5uPr6x3NsZU3kbPD7JgdGNWSJovOS/v36Xv322+yjixP6v1nHFCgdQueKh/Wx1nRcs/zg1I4uqEVmPAJAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEEBQADgYEAl1fcp/JJ7r2JdpXilq1YFzwPNeNX3bkEcJSiUeGF9yWMJkA4270Dwwf3wOPtlwSWYaJSlDr7fefW9HUCYoVriIavUSJh9s0g7EwsNzmp38Fc1abEmq1bJ8IvLamEoOnOUTJ3pVhgGdv6I7dja8lft+JiA/1WcirlxZtrRi5r994="


 # Controleer alle ingevoerde waarden van de voorgaande stap
 echo $dom $uri $logoffuri $cert


 # Maak nu van het aangemaakte domein een Federatief domein, zodat de authenticatie via de Kennisnet Federatie verloopt.
 Set-MsolDomainAuthentication DomainName $dom -FederationBrandName $dom -Authentication Federated -PassiveLogOnUri $uri -SigningCertificate $cert -IssuerUri $issueruri -LogOffUri $logoffuri -PreferredAuthenticationProtocol SAMLP


Stap 3: Provisioning van gebruikers

Doel: Vooraf invoeren gebruikers bij het Office 365 domein, zodat deze federatief herkend kunnen worden

Voorbereiding: Er zijn twee strategieën om gebruikers in de Microsoft Office 365 omgeving te provisionen, namelijk

 • Directory Synchronisatie
 • Handmatig / zelf

Voor het gebruiken van de eerste optie, Directory Synchronisatie, adviseren we u contact op te nemen met uw ICT leverancier. Ook kunt u kijken op de beheer portal van het Office domein onder 'Gebruikers en groepen'.

Uitvoering:

 1. De browser-gebaseerde beheeromgeving van Microsoft 365 biedt sinds eind 2013 faciliteiten om gebruikers en groepen te beheren. Bij het toevoegen van een gebruiker kunt u ook kiezen voor bulk-toevoegen van gebruikers. De stappen staan daar helder uitgelegd.
 2. Het is echter ook mogelijk om dit met behulp van Powershell te scripten, zowel voor het beheren van een individueel gebruikers-account als voor het importeren van gestructureerde CSV-bestanden.

[Download het voorbeeld script om gebruikers in het Office 365 domein te importeren file]. Pak de twee bestanden uit in dezelfde directory Open Powershell en run het ps1 bestand of rechterklik het ps1 bestand en klik 'Uitvoeren met Powershell' De stappen worden tijdens het script uitgelegd.

Mogelijke attributen in het csv bestand:

 • Gebruikersnaam (vereist)
 • Voornaam (vereist)
 • Achternaam (vereist)
 • Weergavenaam
 • Functie
 • Afdeling
 • Kantoornummer
 • Telefoon (werk)
 • Mobiele telefoon
 • Faxnummer
 • Adres
 • Plaats
 • Provincie
 • Postcode
 • Land of regio

Stap 4: Controleer de geïmporteerde gebruikers

Het meest eenvoudige is om in te loggen op de Microsoft 365 gebruikers beheerspagina

Of

 #Controleren gebruikers in Microsoft 365 domein via Powershell
 Get-MsolUser

Stap 5: Het direct inloggen op het juiste domein

Voor het overslaan van het Microsoft Office 365 inlogscherm en direct door te gaan naar de Kennisnet Federatie kan de volgende inlogurl worden gebruik https://login.microsoftonline.com/PostToIDP.srf?msg=AuthnReq&realm=MSO365.VOORBEELD.NL&wa=wsignin1.0&wtrealm=urn:federation:MicrosoftOnline

Hierbij dient men MSO365.VOORBEELD.NL te vervangen door het eigen office domein.


Overige commando's en links

Hierbij eventueel handige commando's bij het eerste keer importeren. Gebruikers welke worden verwijderd uit het domein blijven 30 dagen in de verwijderde gebruikers staan. Dit kan bij testwerkzaamheden onhandig zijn. De gebruikers dienen dan uit de verwijderde gebruikers gehaald te worden met volgende commando:

 #Verwijder alle gebruikers uit prullenbak 
 Get-MsolUser -ReturnDeletedUsers | Remove-MsolUser RemoveFromRecycleBin Force


Dit commando kan men gebruiken om een geautomatiseerd proces te maken om een rapportage op de te gebruiken/verbruikte licenties te maken:

 #Exporteer gebruikers uit Microsoft 365 domein (http://support.microsoft.com/kb/2777380)
 Get-MsolUser | Export-Csv c:\CurrentMSO365Users.csv