KNF:MSO365

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Entree Federatie-symbol.png Entree Federatie: MSO365

Stap 1: Een eigen domein aan MSO365 toevoegen

Doel: Het aanmaken van een eigen domein bij Microsoft Office 365

Voorbereiding: Volg instructies “Add your domain to Office 365

Wanneer bijvoorbeeld het MSO365 domein dat gekoppeld moet worden 'mso365.voorbeeld.nl' is, zal de instructie vragen om een specifieke wijziging te maken in de TXT of MX records van het domein 'voorbeeld.nl'.


Stap 2: Domein MSO365 aan Kennisnet Federatie koppelen

Doel: het aanpassen van het MSO365 domein naar een domein geschikt voor Single Sign On

Voorbereiding: Voor het instellen van de opties van het MSO365 domein is Powershell vereist. Deze handleiding maakt verder gebruik van Microsoft Online Services voor Office cmdlets.

Uitvoering: Open het Powershell venster en volg de volgende commando's op.

 # Log in op het Microsoft 365 platform
 $cred=Get-Credential
 Connect-MsolService -Credential $cred


 # Declareer de volgende variabelen (Let op: $cert is een one-liner!)
 # Vervang de waarden door de waarden benodigd voor het domein

 $dom = "mso365.voorbeeld.nl"

 $issueruri = "<EntityID van Identity Provider>"
 # Voorbeeld: $issueruri = "http://adfs.voorbeeld.nl/adfs/services/trust"

 $uri = "https://aselect.entree.kennisnet.nl/openaselect/profiles/saml2/sso/web/i=<sha1-hash EntityID van Identity Provider>"
 # Voorbeeld: $uri = "https://aselect.entree.kennisnet.nl/openaselect/profiles/saml2/sso/web/i=43ED4120050CC553498F27A609ADC0D17A5F84AF"
 # Om de hash te berekenen gebruik bijvoorbeeld: http://hash.online-convert.com/sha1-generator

 $logoffuri = "https://aselect.entree.kennisnet.nl/openaselect/logout"

 $cert = "MIICsDCCAhkCBEPd1t8wDQYJKoZIhvcNAQEEBQAwgZ4xCzAJBgNVBAYTAk5MMRUwEwYDVQQIEwxadWlkLUhvbGxhbmQxEzARBgNVBAcTClpvZXRlcm1lZXIxHDAaBgNVBAoTE1N0aWNodGluZyBLZW5uaXNuZXQxHzAdBgNVBAsTFkVudHJlZSBOZXh0IEdlbmVyYXRpb24xJDAiBgNVBAMTG2FzZWxlY3QuZW50cmVlLmtlbm5pc25ldC5ubDAeFw0wNjAxMzAwOTA1MzVaFw0xNjAyMDcwOTA1MzVaMIGeMQswCQYDVQQGEwJOTDEVMBMGA1UECBMMWnVpZC1Ib2xsYW5kMRMwEQYDVQQHEwpab2V0ZXJtZWVyMRwwGgYDVQQKExNTdGljaHRpbmcgS2VubmlzbmV0MR8wHQYDVQQLExZFbnRyZWUgTmV4dCBHZW5lcmF0aW9uMSQwIgYDVQQDExthc2VsZWN0LmVudHJlZS5rZW5uaXNuZXQubmwwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAJ4CmyqXS7kTIHsJsRvLjnYbyXjYs+JYk078Mggmp5fyIrb5qA0kkXIHvXY+8Cj050jqPk2T1Qm9qq+D05b2tj7/p9f+5uPr6x3NsZU3kbPD7JgdGNWSJovOS/v36Xv322+yjixP6v1nHFCgdQueKh/Wx1nRcs/zg1I4uqEVmPAJAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEEBQADgYEAl1fcp/JJ7r2JdpXilq1YFzwPNeNX3bkEcJSiUeGF9yWMJkA4270Dwwf3wOPtlwSWYaJSlDr7fefW9HUCYoVriIavUSJh9s0g7EwsNzmp38Fc1abEmq1bJ8IvLamEoOnOUTJ3pVhgGdv6I7dja8lft+JiA/1WcirlxZtrRi5r994="


 # Controleer alle ingevoerde waarden van de voorgaande stap
 echo $dom $uri $logoffuri $cert


 # Maak nu van het aangemaakte domein een Federatief domein, zodat de authenticatie via de Kennisnet Federatie verloopt.
 Set-MsolDomainAuthentication DomainName $dom -FederationBrandName $dom -Authentication Federated -PassiveLogOnUri $uri -SigningCertificate $cert -IssuerUri $issueruri -LogOffUri $logoffuri -PreferredAuthenticationProtocol SAMLP


Stap 3: Provisioning van gebruikers

Doel: Vooraf invoeren gebruikers bij het Office 365 domein, zodat deze federatief herkend kunnen worden

Voorbereiding: Er zijn twee strategieën om gebruikers in de Microsoft Office 365 omgeving te provisionen, namelijk

 • Directory Synchronisatie
 • Handmatig / zelf

Voor het gebruiken van de eerste optie, Directory Synchronisatie, adviseren we u contact op te nemen met uw ICT leverancier. Ook kunt u kijken op de beheer portal van het Office domein onder 'Gebruikers en groepen'.

Uitvoering:

De browser-gebaseerde beheeromgeving van Microsoft 365 biedt sinds eind 2013 faciliteiten om gebruikers en groepen te beheren. Bij het toevoegen van een gebruiker kunt u ook kiezen voor bulk-toevoegen van gebruikers. De stappen staan daar helder uitgelegd.

Het is echter ook mogelijk om dit met behulp van Powershell te scripten, zowel voor het beheren van een individueel gebruikers-account als voor het importeren van gestructureerde CSV-bestanden.

 • Download Bestand:Import_User_Sample.zip (voorbeeld script om gebruikers in het Office 365 domein te importeren file)
 • Pak de twee bestanden uit in dezelfde directory
 • Open Powershell en run het ps1 bestand of rechterklik het ps1 bestand en klik 'Uitvoeren met Powershell'
 • De stappen worden tijdens het script uitgelegd.

Mogelijke attributen in het csv bestand:

 • Gebruikersnaam (vereist)
 • Voornaam (vereist)
 • Achternaam (vereist)
 • Weergavenaam
 • Functie
 • Afdeling
 • Kantoornummer
 • Telefoon (werk)
 • Mobiele telefoon
 • Faxnummer
 • Adres
 • Plaats
 • Provincie
 • Postcode
 • Land of regio

Stap 4: Controleer de geïmporteerde gebruikers

Het meest eenvoudige is om in te loggen op de Microsoft 365 gebruikers beheerspagina

Of

 # Controleren gebruikers in Microsoft 365 domein via Powershell
 Get-MsolUser

Stap 5: Het direct inloggen op het juiste domein

Voor het overslaan van het Microsoft Office 365 inlogscherm en direct door te gaan naar de Kennisnet Federatie kan de volgende directe inlog url worden gebruikt: https://login.microsoftonline.com/PostToIDP.srf?msg=AuthnReq&realm=MSO365.VOORBEELD.NL&wa=wsignin1.0&wtrealm=urn:federation:MicrosoftOnline

Hierbij dient men MSO365.VOORBEELD.NL te vervangen door het eigen office domein.


Overige commando's en links

Hierbij eventueel handige commando's bij het eerste keer importeren. Gebruikers welke worden verwijderd uit het domein blijven 30 dagen in de verwijderde gebruikers staan. Dit kan bij testwerkzaamheden onhandig zijn. De gebruikers dienen dan uit de verwijderde gebruikers gehaald te worden met volgende commando:

 # Verwijder alle gebruikers uit prullenbak 
 Get-MsolUser -ReturnDeletedUsers | Remove-MsolUser RemoveFromRecycleBin Force


Dit commando kan men gebruiken om een geautomatiseerd proces te maken om een rapportage op de te gebruiken/verbruikte licenties te maken:

 # Exporteer gebruikers uit Microsoft 365 domein (http://support.microsoft.com/kb/2777380)
 Get-MsolUser | Export-Csv c:\CurrentMSO365Users.csv