KNF:MSO365

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Entree Federatie-symbol.png Entree Federatie: MSO365

Een eigen domein aan MSO365 toevoegen

Volg instructies “Add your domain to Office 365

Wanneer bijvoorbeeld het MSO365 domein dat gekoppeld moet worden 'mso365.voorbeeld.nl' is, zal de instructie vragen om een specifieke wijziging te maken in de TXT of MX records van het domein 'voorbeeld.nl'.


Domein MSO365 aan Kennisnet Federatie koppelen

Doel: het aanpassen van het MSO365 domein naar een domein geschikt voor Single Sign On

Voor het instellen van de opties van het MSO365 domein is Powershell vereist. Deze handleiding maakt verder gebruik van Microsoft Online Services voor Office cmdlets.

  • Gebruik Powershell met MSOnlineServices:

Gebruik de volgende commando's om in te loggen op het MSO365 domein:

 $cred=Get-Credential
 Connect-MsolService -Credential $cred


Declareer de volgende variabelen in Powershell (Let op: $cert is een one-liner!):

 $dom = "mso365.voorbeeld.nl"
 $uri = "https://aselect.entree.kennisnet.nl/openaselect/profiles/saml2/sso/web/i=2f127c0b0ae640cfaf7971e4b9fb1bbcf2eaa258"
 $logoffuri = "https://aselect.entree.kennisnet.nl/openaselect/logout"
 $cert = "MIICsDCCAhkCBEPd1t8wDQYJKoZIhvcNAQEEBQAwgZ4xCzAJBgNVBAYTAk5MMRUwEwYDVQQIEwxadWlkLUhvbGxhbmQxEzARBgNVBAcTClpvZXRlcm1lZXIxHDAaBgNVBAoTE1N0aWNodGluZyBLZW5uaXNuZXQxHzAdBgNVBAsTFkVudHJlZSBOZXh0IEdlbmVyYXRpb24xJDAiBgNVBAMTG2FzZWxlY3QuZW50cmVlLmtlbm5pc25ldC5ubDAeFw0wNjAxMzAwOTA1MzVaFw0xNjAyMDcwOTA1MzVaMIGeMQswCQYDVQQGEwJOTDEVMBMGA1UECBMMWnVpZC1Ib2xsYW5kMRMwEQYDVQQHEwpab2V0ZXJtZWVyMRwwGgYDVQQKExNTdGljaHRpbmcgS2VubmlzbmV0MR8wHQYDVQQLExZFbnRyZWUgTmV4dCBHZW5lcmF0aW9uMSQwIgYDVQQDExthc2VsZWN0LmVudHJlZS5rZW5uaXNuZXQubmwwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAJ4CmyqXS7kTIHsJsRvLjnYbyXjYs+JYk078Mggmp5fyIrb5qA0kkXIHvXY+8Cj050jqPk2T1Qm9qq+D05b2tj7/p9f+5uPr6x3NsZU3kbPD7JgdGNWSJovOS/v36Xv322+yjixP6v1nHFCgdQueKh/Wx1nRcs/zg1I4uqEVmPAJAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEEBQADgYEAl1fcp/JJ7r2JdpXilq1YFzwPNeNX3bkEcJSiUeGF9yWMJkA4270Dwwf3wOPtlwSWYaJSlDr7fefW9HUCYoVriIavUSJh9s0g7EwsNzmp38Fc1abEmq1bJ8IvLamEoOnOUTJ3pVhgGdv6I7dja8lft+JiA/1WcirlxZtrRi5r994="

Controleren alle ingevoerde waarden:

echo $dom $uri $logoffuri $cert

Maak van aangemaakt domein een Federatief domein:

Set-MsolDomainAuthentication DomainName $dom -FederationBrandName $dom -Authentication Federated -PassiveLogOnUri $uri -SigningCertificate $cert -IssuerUri $uri -LogOffUri $logoffuri -PreferredAuthenticationProtocol SAMLP

OF Achteraf instellen waarden:

DomainName $dom -FederationBrandName $dom -Authentication Federated -PassiveLogOnUri $uri -SigningCertificate $cert -IssuerUri $uri -LogOffUri $logoffuri -PreferredAuthenticationProtocol SAMLP


Provisioning van gebruikers

Er zijn twee strategieen om gebruikers in de Microsoft Office 365 omgeving te provisionen:

  • Handmatig / zelf
  • Directory Synchronisatie

Voor het gebruiken van de tweede optie, Directory Synchronisatie, adviseren we u contact op te nemen met uw ICT leverancier.

Hieronder volgen een aantal tips over hoe handmatig gebruikers te provisionen in de Microsoft Office 365 omgeving.


Handmatige provisioning

De browser-gebaseerde beheeromgeving van Microsoft Office 365 biedt sinds eind 2013 faciliteiten om gebruikers en groepen te beheren. Het is echter ook mogelijk om dit met behulp van Powershell te scripten, zowel voor het beheren van een individueel gebruikers-account als voor het importeren van gestructureerde CSV-bestanden. Hieronder zijn voorbeelden beschreven hoe Powershell commando's te gebruiken zijn voor user provisioning.


Maak nieuwe gebruikers aan

New-MsolUser -userprincipalname t.ester@domein.voorbeeld.nl -immutableID B9EDE2B170AC15943C16F656592ACDF63AB124CD -lastname Ester -firstname Theo -Displayname "Theo Ester -BlockCredential $false -LicenseAssignment "VoorbeeldInstelling:ENTERPRISEPACK_FACULTY" -usageLocation NL

Daarbij:

  • het ImmutableID is een GUID, dus deze dient globaal uniek te zijn. Er zijn verschillende manieren om een GUID te generen, bijvoorbeeld:

1) Op basis van een SHA1-hash met behulp van Powershell

$sha1 = [System.Security.Cryptography.SHA1]::Create()
$bytes = [byte[]][char[]]"t.ester@domein.voorbeeld.nl"
$encryptedBytes = $sha1.ComputeHash($bytes)
$encryptedBytes | foreach -Begin{$str=''} -Process{$str += "{0:x2}" -f $_} -End{$str.ToUpper()}
 #Geeft antwoord: B9EDE2B170AC15943C16F656592ACDF63AB124CD

2) Op basis van een SHA1-hash met behulp van openssl (Unix)

echo -n "t.ester@domein.voorbeeld.nl" | openssl sha1 | awk '{print toupper($0)}'
 #Geeft antwoord: B9EDE2B170AC15943C16F656592ACDF63AB124CD

3) Met behulp van de GuidGen tool, bijvoorbeeld online op http://www.guidgen.com/

  • de LicenseAssignment moet verwijzen naar een License die de instelling met Microsoft heeft voor gebruik van Microsoft Office 365. Een lijst met beschikbare waarden voor LicenseAssignment kan opgevraagd worden met het volgende Powershell commando:
???


Importeer gebruikers uit CSV file

Het voor te bereiden CSV-bestand, bestaat uit de volgende velden:

????

Op basis van het CSV-bestand "Office365Users.csv", kan het volgende Powershell script gebruikt worden om de gebruikers hieruit te importeren:

 $cred=Get-Credential
 Connect-MsolService -Credential $cred

 $userlist=Import-Csv Office365Users.csv

 $officedomain="voorbeeld.domein.nl"
 $msolicense="VoorbeeldInstelling:ENTERPRISEPACK_FACULTY"

 FOREACH ($Person in $UserList) { 
 $uppn=$Person.username+'@'+$officedomain
 $dn=$Person.firstname+' '+$Person.lastname
 New-MsolUser -userprincipalname $uppn -immutableID $Person.immutableid -lastname $Person.lastname -firstname $Person.firstname -Displayname $dn -BlockCredential $false -LicenseAssignment $msolicense -usageLocation NL
 }


Overige commando's en links

  • Delete alle gebruikers uit prullenbak:
Get-MsolUser -ReturnDeletedUsers | Remove-MsolUser RemoveFromRecycleBin Force
  • Exporteer huidige gebruikers uit office domein
Get-MsolUser | Export-Csv c:\Users.csv

Zie voor meer info: http://support.microsoft.com/kb/2777380

???? Overig wellicht niet nodig: Type licenties voor gebruiker: http://gallery.technet.microsoft.com/office/Export-a-Licence-b200ca2a "365sKennisnet:ENTERPRISEPACK_FACULTY" "365sKennisnet:ENTERPRISEPACK_STUDENT" ????