KNF:OneLogin configureren als Service Provider

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Entree Federatie-symbol.png Entree Federatie: OneLogin configureren als Service Provider

Nl.gif Nederlands En.gif English


Deze handleiding bevat een stappenplan om OneLogin in te zetten als Service Provider Provider en aan Entree Federatie te koppelen.

Stap 1: Installatie

 1. Download de PHP toolkit van https://github.com/onelogin/php-saml.
 2. Pak de zip uit en kopieer de directory php-saml-master naar de juiste locatie op de webserver.
 3. Hernoem de demo1 directory naar de gewenste project naam (bijvoorbeeld entreefederatie).
 4. Verwijder het bestand settings_example.php uit de project directory.
 5. Kopieer het bestand settings_example.php uit de hoofd directory naar de project directory.
 6. Hernoem dit bestand naar settings.php.
 7. Hernoem het bestand advanced_settings_example.php in de hoofd directory naar advanced_settings.php.

Stap 2: Certificaat genereren

De berichten die met de Entree Federatie applicatie worden uitgewisseld tijdens een authenticatie worden ondertekend door middel van XML-signing. Hiervoor moet een certificaat gegenereerd worden.

 1. In de hoofd directory (php-saml-master) bevindt zich de sub directory certs.
 2. Ga naar de directory certs.
 3. Voer het onderstaande commando uit om het certificaat te genereren:
  openssl req -newkey rsa:2048 -new -x509 -days 3652 -nodes -out sp.crt -keyout sp.key
  
 4. Volg de instructies en vul de juiste certificaat gegevens in.

Stap 3: Aanpassen settings.php

Het bestand settings.php in de project directory moet worden aangepast voor de koppeling met Entree Federatie.

$settings = array (

  'strict' => false,
  // Enable debug mode (to print errors)
  'debug' => false,
  'baseurl' => 'https://onelogin.entree.kennisnet.nl',
  // Service Provider Data that we are deploying
  'sp' => array (
    'entityId' => 'https://onelogin.entree.kennisnet.nl/projectname',
    'assertionConsumerService' => array (
      'url' => 'https://onelogin.entree.kennisnet.nl/index.php?acs',
      'binding' => 'urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST',
    ),
    'NameIDFormat' => 'urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified',
    'x509cert' => 'MIIEQjCCAyqgAwIBAgIJAKSkqvz6Fwb+MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIG1MQswCQYDVQQGEwJOTDEVMBMGA1UECAwMWnVpZC1Ib2xsYW5kMRMwEQYDVQQHDApab2V0ZXJtZWVyMRwwGgYDVQQKDBNTdGljaHRpbmcgS2VubmlzbmV0MRQwEgYDVQQLDAtFeHBsb2l0YXRpZTElMCMGA1UEAwwcb25lbG9naW4uZW50cmVlLmtlbm5pc25$
    'privateKey' => 'MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQCsszf4k+clRD2Vc1p1Hmj3QdMfOIAlm3gkxt4P8BpqxifTr+acXfehw50qsgl90XewlfNBhZ9b9jPafeD2FXL7ebKmQDNkLir92tsXVjKt156wlidXeMrgBV6mjdWea2Im9Em4z1D5b2CP+gt/bfgYZKWJuhZiHz8Eqm66JN/6O6QZs9kShP1bewr/cCi6+j57g$
  ),
  // Identity Provider Data that we want connect with our SP
  'idp' => array (
    'entityId' => 'aselect-t.entree.kennisnet.nl',
    'singleSignOnService' => array (
      'url' => 'https://aselect-t.entree.kennisnet.nl/openaselect/profiles/saml2/sso/web',
      'binding' => 'urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST',
    ),
    'x509cert' => 'MIIF2zCCA8OgAwIBAgIEYmOdSjANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBnTELMAkGA1UEBhMCTkwxFTATBgNVBAgTDFp1aWQtSG9sbGFuZDETMBEGA1UEBxMKWm9ldGVybWVlcjEcMBoGA1UEChMTU3RpY2h0aW5nIEtlbm5pc25ldDEZMBcGA1UECxMQRW50cmVlIEZlZGVyYXRpZTEpMCcGA1UEAxMgYXNlbGVjdC50ZXN0LmVudHJlZS5rZW5$
  ),

);