KNF:MSO365

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Entree Federatie-symbol.png Entree Federatie: MSO365

Domein MSO365 koppelen aan Kennisnet Federatie

Volg instructies “Add your domain to Office 365

Wanneer bijvoorbeeld het domein 'mso365.voorbeeld.nl' gekoppeld moet worden, zal de instructie vragen om een specifieke wijziging te maken in de TXT of MX records van het domein 'voorbeeld.nl'.


DOMEIN VOOR SSO AANMELDEN

Powershell installeren, met Microsoft Online Services voor Office cmdlets. Doel: convert domain to single-signon domain Gebruik Powershell met MSOnlineServices:

Log in op het Office Online domein: $cred=Get-Credential Connect-MsolService -Credential $cred

Declareer de variabelen (Let op: $cert is een one-liner!): $dom = "365-s.kennisnet.nl” $url = "https://aselect-s.entree.kennisnet.nl/openaselect/profiles/saml2/sso/web/i=4ae20a0be37e4ee97512752243b51650c0e6c6b5" $uri = "http://adfsentree.kennisnet.org/adfs/services/trust" $logouturl = "https://aselect-s.entree.kennisnet.nl/openaselect/logout" $cert = "MIICwDCCAikCBE1k+lAwDQYJKoZIhvcNAQEEBQAwgaYxCzAJBgNVBAYTAk5MMRUwEwYDVQQIEwxadWlkLUhvbGxhbmQxEzARBgNVBAcTClpvZXRlcm1lZXIxHDAaBgNVBAoTE1N0aWNodGluZyBLZW5uaXNuZXQxHzAdBgNVBAsTFkVudHJlZSBOZXh0IEdlbmVyYXRpb24xLDAqBgNVBAMTI2FzZWxlY3Quc3RhZ2luZy5lbnRyZWUua2VubmlzbmV0Lm5sMB4XDTExMDIyMzEyMTUxMloXDTE2MDIwNjEyMTUxMlowgaYxCzAJBgNVBAYTAk5MMRUwEwYDVQQIEwxadWlkLUhvbGxhbmQxEzARBgNVBAcTClpvZXRlcm1lZXIxHDAaBgNVBAoTE1N0aWNodGluZyBLZW5uaXNuZXQxHzAdBgNVBAsTFkVudHJlZSBOZXh0IEdlbmVyYXRpb24xLDAqBgNVBAMTI2FzZWxlY3Quc3RhZ2luZy5lbnRyZWUua2VubmlzbmV0Lm5sMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC+iQDEWzzn76RgfOsnNrE0xS+WvmXr6oWTwoMaNVGZC5UnESbV5vPsNWTEbP8Vh2bT6kTaTnjDMx4POWasHnBPR/h0MCJ78D4nqkIEuhz+QBEvfMgZEgXJgOtoqgenDpXAkoetJkkkmRwt4mBk+puUJUaP3WcI5/J7BM/NdH6JQwIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBBAUAA4GBAK5WdDPy4clXgsVWie58A0NkALRwCl7Rbwb0bzddNN0qMpbHGZVINQWzbv6fitd5LLAP8wKtEA82unqH7GpQ+8P1BNlmQVbVBA/otFP1n4NKxKBWwyBgNo6CzsCw/yDSxShNH4abwXs0OhQcnAYnY6WNzYAbG/OVcIuYbkxfiiCk"

Controleren alle ingevoerde waarden: echo $dom $url $uri $logouturl $cert

Maak van aangemaakt domein een Federatief domein: Set-MsolDomainAuthentication –DomainName $dom -FederationBrandName $dom -Authentication Federated -PassiveLogOnUri $url -SigningCertificate $cert -IssuerUri $uri -LogOffUri $logouturl -PreferredAuthenticationProtocol SAMLP OF Achteraf instellen waarden: –DomainName $dom -FederationBrandName $dom -Authentication Federated -PassiveLogOnUri $url -SigningCertificate $cert -IssuerUri $uri -LogOffUri $logouturl -PreferredAuthenticationProtocol SAMLP

Maak nieuwe gebruikers aan: New-MsolUser -userprincipalname vandenhoek01@365-s.kennisnet.nl -immutableID 0d69a97c42d396b796eb81ecde509980a4c5885b -lastname Hoek -firstname Bastiaan -Displayname "Bastiaan van den Hoek" -BlockCredential $false -LicenseAssignment "365sKennisnet:ENTERPRISEPACK_FACULTY" -usageLocation NL New-MsolUser -userprincipalname Dobrinic01@365-s.kennisnet.nl -immutableID 64bccdf80888adc6e44e87e36089563600c66ddd -lastname Dobrinic -firstname Mark -Displayname "Mark Dobrinic" -BlockCredential $false -LicenseAssignment "365sKennisnet:ENTERPRISEPACK_FACULTY" -usageLocation NL Of gebruik csv import


Handige commando's: Delete alle gebruikers uit prullenbak: Get-MsolUser -ReturnDeletedUsers | Remove-MsolUser –RemoveFromRecycleBin –Force

Exporteer huidige gebruikers uit office domein: Get-MsolUser | Export-Csv c:\Users.csv

Powershell maak immutableID C:\Windows\system32> $sha1 = [System.Security.Cryptography.SHA1]::Create() C:\Windows\system32> $bytes = [byte[]][char[]]"vandenhoek01@365-s.kennisnet.nl" C:\Windows\system32> $encryptedBytes = $sha1.ComputeHash($bytes) C:\Windows\system32> $encryptedBytes | foreach -Begin{$str=} -Process{$str += "{0:x2}" -f $_} -End{$str.ToUpper()} E01E10BD214C00E7FC3069E35F3019C9484F39C2

echo -n "vandenhoek01@365-s.kennisnet.nl" | openssl sha1 | awk '{print toupper($0)}' (STDIN)= E01E10BD214C00E7FC3069E35F3019C9484F39C2


Overig wellicht niet nodig: Type licenties voor gebruiker: http://gallery.technet.microsoft.com/office/Export-a-Licence-b200ca2a "365sKennisnet:ENTERPRISEPACK_FACULTY" "365sKennisnet:ENTERPRISEPACK_STUDENT"

Info: http://support.microsoft.com/kb/2777380


Microsoft provisioning uit csv en koppelen licentie aan gebruiker: $cred=Get-Credential Connect-MsolService -Credential $cred

$userlist=Import-Csv C:\Users\vandenhoek01\Desktop\Office365Users.csv

$officedomain="365-s.kennisnet.nl" FOREACH ($Person in $UserList) {

$uppn=$Person.username+'@'+$officedomain
$dn=$Person.firstname+' '+$Person.lastname
New-MsolUser -userprincipalname $uppn -immutableID $Person.immutableid -lastname $Person.lastname -firstname $Person.firstname -Displayname $dn -BlockCredential $false -LicenseAssignment "365sKennisnet:ENTERPRISEPACK_FACULTY" -usageLocation NL
}