OSO:Woordenlijst

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Overstapservice Onderwijs-symbol.png Overstapservice Onderwijs: Woordenlijst

woord verklaring toelichting
Aanleverpunt (AP) Koppelvlak van gekwalificeerd bron- en/of doel-systeem. Een aanleverpunt bevat het (web)adres van een bron- of doel-systeem van een instelling/school.
Bijlage Document dat wordt toegevoegd aan een OSO dossier (technisch: een attachment). De velden in de EduStandaard OSO vormen een basis voor de uitwissel-informatie-behoefte van scholen. Zaken die (nog) niet afbeeldbaar zijn op de velden van de EduStandaard OSO kunnen als bijlage alsnog verzonden worden.
binnenBRIN Uitwisseling tussen systemen die binnen dezelfde school/instelling gebruikt worden. Type overstap dat binnen OSO wordt ondersteund.
Bronsysteem Een LAS, RP of andersoortig systeem aangesloten op OSO dat (een) dossier(s) aanbiedt. Gekwalificeerd informatiesysteem dat overstapdossiers aanbiedt via een aanleverpunt.
Documentstandaard Zie EduStandaard OSO
Doelsysteem Een LAS, RP of andersoortig systeem aangesloten op OSO dat (een) dossier(s) opvraagt. Gekwalificeerd informatiesysteem dat overstapdossiers opvraagt bij de aanleverpunt(en) van een school/instelling.
EduStandaard OSO De open afspraak over en specificatie van de gegevensset en toepassing hiervan binnen OSO. Zie ook de OSO website.
Gegevensset OSO De specificatie van het dossier zoals dat overgedragen wordt binnen de OSO infrastructuur. Binnen OSO wordt hier de EduStandaard OSO voor gebruikt. Zie ook de OSO website.
Kennisnet Validatie Service (KVS) Zelfstandige voorziening die toegepast wordt binnen OSO om dossiers te controleren op structuur en inhoud (beperkt). De voorziening is vanwege juridische overwegingen buiten het OSO domein geplaatst. Zie ook KVS Wiki.
KoppelSleutel Koppelsleutel is een random identificatie kenmerk, alleen bekend en geldig voor één specifiek dossier bij twee betrokken systemen. De koppelsleutel wordt door het TC gegenereerd voor het aanvragen van een aanvraagdossier ten behoeve van de overdracht tussen school/instelling en Samenwerkingsverband Passend onderwijs, en voor de terugkoppelingen op deze aanvragen. De koppelsleutel is NIET gebaseerd op PGN of ander persoonskenmerk.
Kwalificatie (leverancier) Proces waarbij wordt vastgesteld dat Leverancier voldoet aan eisen gesteld in het Programma van Eisen van OSO. De kwalificatie is een voorwaarde voor het toevoegen van door de leverancier geleverde bron- en/of doel- systemen aan OSO.
Kwalificatie (school) Proces waarbij wordt vastgesteld dat een School voldoet aan de eisen die OSO stelt (????) De kwalificatie is een voorwaarde voor het toelaten van de school op OSO.
Leerling Administratie Systeem (LAS) Een informatiesysteem dat door scholen en instellingen wordt gebruikt voor het administreren van leerlingen, studieresultaten en andere zaken. In OSO een bron- of doel- systeem voor het leveren of ontvangen van dossiers.
Onderwijskundig Rapport (OKR) Wettelijk voorgeschreven dossier dat door een latende school moet worden opgesteld en verstrekt aan een nieuwe school. Het OKR wordt wettelijk voorgeschreven, maar de inhoud en de structuur zijn (grotendeel) vrij en wijken regionaal af. De EduStandaard OSO probeert een gemeenschappelijke basis te vormen, waarbij uitbreidingen en afwijkingen via bijlagen aan het dossier kunnen worden toegevoegd.
OV Overdracht Aanduiding voor het doel van een Notificatie of Aanleverpunt.
PaO Passend Onderwijs Aanduiding voor het doel van een Notificatie of Aanleverpunt.
PGN PersoonsGebonden Nummer Binnen OSO wordt het PGN toegepast als sleutel bij het opvragen van een Dossier. Een PGN is ofwel het Burger Service Nummer (BSN) ofwel het Onderwijsnummer van de desbetreffende leerling.
POPO Primair Onderwijs naar Primair Onderwijs Type overstap dat binnen OSO wordt ondersteund.
POVO Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Type overstap dat binnen OSO wordt ondersteund.
Regionaal Initiatief (RI) Een groep samenwerkende scholen die oa gebruik maken van een Regionaal Platform in hun administratieve keten. Samenwerkingsverbanden zijn een specifieke vorm van RI's.
Regionaal Platform (RP) Een informatiesysteem gedeeld door scholen van een RI dat naast of in plaats van een LAS wordt gebruikt. RP's ondersteunen (vaak) een bepaalde type overstap (POVO) in plaats van gebruik te maken van OSO als transportmiddel. RP's koppelen wel met OSO voor andere typen overstap en 'buiten regionale' overstappen.
Samenwerkingsverbandsysteem Passend Onderwijs Een (regionale) samenwerking van scholen in het PO of het VO. Alle scholen voor regulier en speciaal onderwijs zijn aangesloten bij een (of meerdere) samenwerkingsverband(en). Scholen zijn aangesloten op Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs om de regelingen rond de wet Passend Onderwijs uit te voeren.
Samenwerkingsverbandsysteem (SWV) Een informatiesysteem gedeeld door scholen van een Samenwerkingsverband dat ook door het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs wordt gebruikt. SWV's en RP's kunnen via OSO Dossiers uitwisselen in het kader van een aanvraag door een School bij een Samenwerkingsverband.
Traffic Center (TC) Centraal component binnen OSO die de toegang tot het OSO netwerk bewaakt.
VOVO Voortgezet Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Type overstap dat binnen OSO wordt ondersteund.
Zoeksleutel Versleuteld burgerservicenummer(BSN) van leerling dat als id voor een dossier wordt toegepast. De zoeksleutel wordt gegenereerd bij ieder nieuw verzoek.